Sausio 27 d.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis, vyskupas

Lk 10, 1–12. 17–20

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones, kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės. 

   

Dienos Evangelija

 

 

1 Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. 2 Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. 3 Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. 4 Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. 5 Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Ramybė šiems namams!’ 6 Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, – sugrįš pas jus. 7 Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. 8 Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. 9 Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums čia pat Dievo Karalystė!’ 10 O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: 11 ‘Mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo Karalystė jau čia pat!’ 12 Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui.“

17 Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo.“ 18 O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. 19 Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. 20 Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

 

Mąstymas

Prašyti širdies pripildytos Jėzaus ramybe ir sugebančios ja dalintis su kitais

Jėzus siunčia savo mokinius ten, „kur Jis pats ketino vykti“. Ar jaučiuosi Jėzaus mokiniu savo aplinkoje (šeimoje, bendruomenėje, darbe...)?  Ar yra manyje gilus įsitikinimas, kad ten, kur gyvenu ir dirbu, esu Jėzaus „pasiųstas“?

*

„Nesineškite piniginės, nei krepšio...“. Kas labiausiai man trukdo būti Dievo liudytoju? Pasistengsiu pasakyti Jėzui tas priežastis arba aplinkybes, dėl kurių nustoju būti ištikimas ir paklusnus Jėzaus misijai: asmenys, daiktai ar kiti prisirišimai (tingėjimas, gėda, kitų nuomonės baimė, karjera...).

*

Jėzus siunčia mane, kad neščiau ramybę žmonėms. Ar savo namuose, bendruomenėje sugebu palaikyti ramybės atmosferą?

*

Tiek galėsiu padėti kitiems atrasti dvasinę sveikatą ir vidinę ramybę, kiek pats patirsiu ramybės savo širdyje. Kokia yra dabartinė mano vidinė būsena? 

*

Įeisiu į mokinių džiaugsmo atmosferą. Įsivaizduosiu besišypsantį Jėzų, kuris džiaugiasi kartu su mokiniais. Mokiniai yra laimingi, nes patyrė, kokią galią turi jų tarnystė, kai veikia Jėzaus vardu. 

*

Įsisąmoninsiu, kad Jėzus nori man suteikti galią per Žodį, kurio klausausi. Jeigu gyvenu Žodžio galioje, tai visos piktosios dvasios pasitrauks. Jėzus yra didesnis ir galingesnis už visas mano pagundas ir rūpesčius. 

*

Mano vardas yra įrašytas danguje. Ši tiesa gali tapti man neišsenkančiu laimės šaltiniu. Tėvas kasdien su meile taria mano vardą. Aš jam esu svarbesnis už visus mano apaštalavimo rezultatus. 

*

Šiandien ypatingai dėkosiu už palaimintąjį Arkivyskupą Jurgį Matulaitį ir prašysiu malonės suvokti ir priimti savo pašaukimą į šventumą.

 

 

www.clicktopray.org