EILINIS LAIKAS · XIV SAVAITĖ

Ketvirtadienis

Mt 10, 7–15

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

   

   

Dienos Evangelija

 

Jėzus kalbėjo apaštalams:

7 „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino Dangaus Karalystė. 8 Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite! 9 Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti; 10 nei kelionmaišio, nei dvejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio.
11 Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susiieškokite vertą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. 12 Įeidami į namus, pasveikinkite juos. 13 Ir jeigu namai bus verti, teateinie po jų stogu jūsų ramybė. O jeigu nebus verti – jūsų ramybė tesugrįžta jums. 14 Jei kur jūsų nepriimtų ir jūsų žodžių neklausytų, tai, išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų. 15 Iš tiesų sakau jums: Sodomos ir Gomoros žemei bus lengviau teismo dieną negu tokiam miestui.“

 

Mąstymas

Prašyti užsidegimo ir evangelinės laikysenos kasdienėje tarnystėje

Atsistosiu tarp mokinių, kurie yra įsistebeiliję bei įsiklausę į Jėzų. Jėzus siunčia juos su misija. Mane taip pat kasdien siunčia. Jėzus sako man, ko iš manęs laukia. Atidžiai Jo klausysiuosi. 

*

„Prisiartino dangaus karalystė“. Aš pirmasis turiu tuo patikėti. Jėzus mane užtikrina, kad Jo meilė, ramybė, galia yra arti manęs. Mano gyvas ryšys su Jėzumi bus stipriausias liudijimas, kad Jis yra arti.

*

Jėzus trokšta suteikti man savo galią. Jo vardu galiu daryti didelius dalykus. Ar tikiu tuo? Kas labiausiai man trukdo atsiverti Jo galiai? Ko norėčiau Jėzaus prašyti?

*

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite“. Ilgėliau stabtelsiu prie šių žodžių. Peržvelgsiu savo motyvacijas, laikysenas. Ar pajėgiu būti dosnus ir pasišvęsti ten, kur nesitikiu dėkingumo, pripažinimo, atlygio?

*

Jėzus įspėja mane dėl apsidraudimo pagundos. Susitelkimas ties savimi apsunkina mokinio širdį, gundo rūpintis tik savimi, susilpnina apaštališką užsidegimą. Paklausiu savęs apie savo netvarkingus prisirišimus. Prašysiu širdies laisvės.

*

Tarnavimas Jėzui nebus „pasisekimų“ virtinė. Jėzus įspėja mane, kad vienų būsiu priimtas, kitų ne. Jis moko mane laisvės žmonių nuomonės bei elgsenų atžvilgiu.

*

Patikėsiu Jėzui savo darbą, apaštalines tarnystes, taip pat ir tuos dalykus, kurių dar nežinau, kurie kada nors bus man pavesti. 

Sužadinsiu pasitikėjimo aktą:

„Tu visada esi su manimi“.

 

 

 

www.clicktopray.org