Eilinis laikas. XXV savaitė

Trečiadienis

Lk 9, 1–6

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.   

   

Dienos Evangelija

 

1 Sukvietęs Dvylika, Jėzus suteikė jiems galią ir valdžią visiems demonams tramdyti ir ligoms gydyti. 2 Paskui išsiuntė Dievo Karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti. 3 Jis pasakė jiems: „Nieko neimkite kelionei: nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėkite nė dviejų palaidinių. 4 Jei įeisite į kokius nors namus, pasilikite tenai. Iš ten ir keliaukite toliau. 5 O kur tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto nusikratykite nuo kojų dulkes kaip liudijimą prieš juos.“ Taigi išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami Gerąją Naujieną bei gydydami.

 

Mąstymas

Prašyti gilaus suvokimo tiesos, kad Jėzui yra reikalingas mano liudijimas

Įsivaizduosiu sceną, kurią aprašo Lukas. Atsistosiu tarp Dvylikos, kuriems Jėzus suteikia savo galią. Dauguma iš jų yra paprasti žmonės. Ar tikiu, kad Jėzus savo galią gali apreikšti ir mano gyvenime?  

*

Jėzus Dvylikai suteikia galią sutramdyti piktąsias dvasias ir išgydyti sergančius. Pasinaudodamas išrinktaisiais tarnais, Jėzus jau du tūkstančius metų veikia Bažnyčioje. Šlovinsiu Jį už kunigystę, už sakramentus, už Jo Žodį. 

*

Prisiminsiu įvykį iš savo gyvenimo, kai patyriau ypatingą Jėzaus veikimą: per Jo Žodį, sakramentus, per duotus man žmones. Už kokį išlaisvinimą ir išgydymą labiausiai norėčiau šiandien padėkoti?

*

„Išsiuntė juos...“. Jėzus trokšta būti pasaulyje per tuos, kuriuos Jis siunčia. Ten, kur aš gyvenu, yra Jėzaus pasaulis: mano šeimoje, bendruomenėje,  darbe... Tai Jis man duoda „mano pasaulį“ ir siunčia mane ten. 

*

Jėzus atkreipia dėmesį į laisvės laikyseną. Ar trikdo mane kas nors, kas neleidžia man būti Jo liudytoju? Koks didžiausias jungas slegia mano gyvenimo liudijimą? 

*

Yra vietų, kur dėl Jėzaus nebūsiu priimtas. Ar esu patyręs atmetimą dėl Jėzaus? Gal buvau izoliuotas dėl savo gyvenimo liudijimo? Kaip tai priėmiau? Kaip tai išgyvenau?

*

„Išėję jie traukė...“. Jėzus nori, kad eičiau pas tuos, kurie Jo nepažįsta ir netiki Juo. Kur dabar labiausiai reikia mano liudijimo? Pavesiu Jėzui tuos žmones ir vietas, į kurias mane siunčia.

Pavesiu Jam save:

„Jėzau, būk mano jėga.“

 

 

 

www.clicktopray.org