II ADVENTO SAVAITĖ

Trečiadienis

Mt 11, 28–30

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

   

   

Dienos Evangelija

 

Anuo metu Jėzus bylojo:

28 „Ateikite pas mane visi,
kurie vargstate ir esate prislėgti:
aš jus atgaivinsiu!
29 Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies,
ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
30 Mano jungas švelnus,
mano našta lengva.“

 

Mąstymas

Prašyti širdies išlaisvinimo nuo sunkumų

Įsiklausysiu į pilnus susirūpinimo ir meilės Jėzaus žodžius. Pagalvosiu, kad juos Evangelijoje Jis paliko dėl manęs. Jie yra pažadas ir paguoda man, jais Jėzus gydo mano rūpesčius ir lengvina sunkumus. 

*

„Ateikite pas mane visi...“. „Visi“, tai reiškia, kad ir aš nesu išskirtas, ir man yra skirta vieta pas Jį. Jėzus nori, kad pas Jį ateičiau. Ar tikiu, kad turiu savo vietą Jo širdyje? 

*

Jėzus nori, kad pas Jį ateičiau su visais savo vargais, sunkumais, o ne juos palikęs. Ar sugebu atsistoti prieš Jį ir tada, kai mane slegia mano silpnybės bei nesugebėjimas pasipriešinti nuodėmei? Kas labiausiai trukdo man ateiti pas Jėzų, kas apsunkina mano santykį su Juo?

*

„Imkite ant savo pečių mano jungą...“. Ką jaučiu išgirdęs tokį kvietimą? Kokius Jėzaus žodžius man sunkiausia priimti? Pasikalbėsiu su Juo apie tai. Prašysiu malonės, kad nežiūrint visų mano pasipriešinimų ir nenoro galėčiau Jam atsiduoti. 

*

Jėzus pažada, kad jeigu Juo visiškai pasitikėsiu, tada patirsiu Jo širdies romumą ir nuolankumą, taip pat rasiu atgaivą savo sielai. Pratęsiu savo mąstymą atsidavimo malda. Atiduosiu Jam tai, kas yra mano širdyje: savo troškimus, ilgesį, prisirišimus.

*

Būdamas prie Jėzaus Širdies adoruosiu Jo romumą ir nuolankumą, nes su Jėzumi netgi jungas saldus ir našta lengva. Dienos bėgyje kartosiu maldą: „Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį panašią į savo širdį.“