EILINIS LAIKAS · VI SAVAITĖ

Penktadienis

Mk 8, 34–38; 9, 1

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad būtų išgirstas brolių migrantų, 

nusikalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

 

   

   

Dienos Evangelija

 

34 Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. 35 Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. 36 O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? 37 Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?! 38 Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais.“

1 Jis dar jiems kalbėjo: „Iš tiesų sakau jums: tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo Karalystę ateinančią su galybe.“

 

Mąstymas

Prašyti laisvos širdies, pasiruošusios viską prarasti dėl Jėzaus

Prisiartinsiu prie Jėzaus, priglausiu savo galvą prie Jo širdies. Įsiklausysiu į Jo žodžius, įsiklausysiu pirmiausia į Jo širdies plakimą. Prašysiu, kad pajėgčiau priimti kiekvieną Jėzaus žodį giliame santykyje su juo pačiu. 

*

Pamatysiu liūdesį ir skausmą Jėzaus akyse. Jis pasakoja man, kad daug kentės: bus autoritetų atmestas, bus nužudytas. Ar noriu būti arti tokio Jėzaus? Kokius jausmus iššaukia manyje mintis apie kentėjimą, atmetimą ir mirtį? Pasakysiu apie tai Jėzui. 

*

Jėzaus palieka man didžiausią pažadą: viso ko pabaigoje yra prisikėlimas, amžinas gyvenimas – be skausmo, be baimės, nesibaigianti laimė su Juo ir Jame. Paskutinis Jėzaus žadamas dalykas nėra kančia, bet prisikėlimas! 

*

Koks šiuo metu yra mano didžiausias kentėjimas? Atmetimas? Mirties baimė? Įsisąmoninsiu, kad visame tame yra Jėzus. Jis su manimi kenčia. Pažada gyvenimą, prisikėlimą. Ar tikiu tuo?

*

Jėzus vienareikšmiškai man sako, kad jeigu noriu būti su Juo, turiu susitaikyti su savęs ir savų garantijų išsižadėjimu. Turiu susivienyti  su  savo kryžiumi, turiu susitelkti ne į savo skausmą, bet ties Jėzumi.

*

Pakviesiu Jėzų į savo gyvenimo istoriją. Parodysiu Jam vietas, santykius, įvykius, kuriuose buvau labiausiai žeidžiamas arba žeidžiau kitus. Karštai Jo prašysiu, kad išgydytų mano atmintį nuo pykčio, keršto ir neatleidimo.

*

Jėzus moko mane žvelgti į gyvenimą iš atstumo. Svarbiausia yra amžinojo gyvenimo perspektyva, o ne tai, ką dabar galiu pasiekti ir turėti.

Kartosiu:

„Jėzau, Tu esi visas mano gyvenimas!“.