V VELYKŲ SAVAITĖ 

Ketvirtadienis

Jn 15, 9–11

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad atsakingieji už finansus bendradarbiautų su vyriausybėmis reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jos pavojų.   

  

 

Dienos Evangelija

 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

9 „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau.
Pasilikite mano meilėje!
10 Jei laikysitės mano įsakymų,
pasiliksite mano meilėje,

kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje.
11 Aš jums tai kalbėjau,
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus džiaugsmo, kylančio iš buvimo su Jėzumi ir Jo žodžiu

Meditacijos pradžioje karštai melsiuosi į Šventąją Dvasią, kad suteiktų gilaus ryšio su Jėzumi ir su kiekvienu Jo man sakomu žodžiu malonę, kad Jėzaus žodžiai iki gilumos persmelktų mano širdį ir valią. 

*

Jėzus atsiveria iš meilės man. Aš nesugebu iki galo to suprasti ir suvokti. Jis myli mane taip, kaip Tėvas Jį myli. Ar jaučiuosi Jėzaus mylimas? Ką galiu pasakyti apie savo ryšį su Jėzumi?

*

„Pasilikite mano meilėje“. Jėzus yra ištikimas savo meilėje ir tokios pat ištikimybės laukia iš manęs. Peržvelgsiu savo gyvenimą ir pašaukimą. Ką galiu pasakyti apie savo ištikimybę gyvenimo pasirinkimuose? Į kokį didžiausią išbandymą būna išstatyta mano meilė Jėzui?  

*

Jėzus užtikrina man, kad jeigu laikysiuosi Jo įsakymų, tai ištversiu Jo meilėje. Jis nori, kad ant Jo žodžio statyčiau savo gyvenimą ir pašaukimą. Kokia yra mano malda su Dievo žodžiu? Kokius vaisius ji duoda mano gyvenime? 

*

Jėzus nori su manimi pasidalinti savo džiaugsmu. Pažvelgsiu į save ir paklausiu apie dabartinį savo dvasios stovį. Ar džiugina mane gyvenimas su Jėzumi? Kas vyrauja manyje: gyvenimo džiaugsmas, suspaudimas, liūdesys? Ko norėčiau Jėzaus dabar paprašyti?

*

Atkreipsiu dėmesį į tai, kuo dažniausiai save „maitinu“ (pokalbiai, knygos, darbas, televizija, radijas, telefonas, internetas...). Kokią dvasios būseną, mintis ir troškimus jie sukelia manyje? Kuriuos iš jų turiu apriboti ar visiškai atsisakyti?

*

Prisiminsiu Jėzaus žodžius, kurie įvairiuose gyvenimo momentuose padėjo man išsilaisvinti iš nuodėmės, iš liūdesio. Kokie tai buvo žodžiai? Kiek pajėgsiu, dažniau stengsiuosi juos šiandien prisiminti.

 

 

www.clicktopray.org