Pirmadienis po Sekminių

Švč. Mergelė Marija Bažnyčios Motina

Jn 19, 25-34

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad Bažnyčios judėjimai ir grupės kasdien iš naujo atrastų savo evangelizacinę misiją, o jų charizmos tarnautų pasaulio reikmėms.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

   

   

Dienos Evangelija

 

25 Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė.26 Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“27 Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

28 Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“

29 Tenai stovėjo indas, pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant yzopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų.30 Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.

31 Kadangi buvo Prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, – nes tas šabas buvo didelės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti.32 Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. 33 Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, 34 tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

Mąstymas

Prašyti malonės mylėti Jėzų taip, kaip Jį mylėjo Marija

Jonas vienintelis iš evangelistų aprašo ypatingą Jėzaus susitikimą su Marija Golgotoje. Atsistosiu kartu su Sopulingąja Marija ir mylimuoju mokiniu po kryžiumi. Melsiu šventąjį Joną, kad išprašytų man šio įvykio  kontempliacijos malonę. 

*

Jonas pirmiausia atkreipia mano dėmesį į Jėzaus žvilgsnį. Įsivaizduosiu Jo kruviną, iškankintą veidą ir Jo meilės kupiną, iki gelmių perveriantį žvilgsnį. Jis žvelgia į savo Motiną ir į mokinį. Taip pat Jėzus žvelgia ir į mane. Savo žvilgsniu Jis apima visus be išimties. 

*

Kontempliuosiu Jėzaus žvilgsnį. Kada tik žvelgiu į Nukryžiuotąjį, galiu pasakyti, kad Jis taip pat žvelgia į mane. Esu Jo mylimasis mokinys. Jis nori, kad patikėčiau, jog Jis miršta už mane ir dėl manęs. Ar tuo tikiu?

*

Nukryžiuotas Jėzus nuo kryžiaus kalba savo Motinai apie mane. Jis rodo į mane ir sako: „Štai tavo sūnus“. Nukryžiuotasis atiduoda už mane savo gyvybę ir man atiduoda savo Motiną. Jis galvoja apie mane iki galo.

*

Kartu su Motina priglusiu prie Jėzaus kojų. Kontempliuosiu Jo meilę. Dėkosiu Jam už Mariją, nes Jos motiniškame žvilgsnyje visada galiu pajusti jautrumą ir meilę. 

*

Jėzus dūsta, jam trūksta oro, bet sukaupęs paskutines jėgas, Jis kreipiasi į mane. Jis atkreipia mano žvilgsnį į Mariją ir sako: „Štai tavo Motina“. Prisiartinsiu prie Marijos, prisiglausiu prie Jos sopulingos širdies ir Jėzaus  akivaizdoje išpažinsiu: „Tu esi mano Motina“.

*

Priimsiu Mariją į savo kasdienybę. Parodysiu jai vietas ir asmenis, kuriuos labiausiai myliu, ir tuos žmones, kurie man suteikia daugiausia skausmo. Kaip vaikas kartosiu:

„Motina, išmokyk mane mylėti Jėzų ir tuos, su kuriais gyvenu kasdienybėje“.

 

 

www.clicktopray.org