Vasario 22 d.

Šv. apaštalo Petro Sostas

Mt 16, 13–19

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad nepagydomai sergantys ligoniai ir jų šeimos visada sulauktų reikiamos medicininės ir žmogiškosios globos bei palydėjimo.

 

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

   

Dienos Evangelija

 

 

13 Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ 14 Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ 15 Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ 16 Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ 17 Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. 18 Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. 19 Tau duosiu Dangaus Karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus savo ryšio su Jėzumi pažinimo

Įsivaizduosiu Jėzų esantį savo mokinių tarpe. Įsiklausysiu į jų pokalbį. Įsivaizduosiu jų gyvą reakciją į Jėzaus klausimą. Jie gerai žino žmonių nuomones apie Jėzų. 

*

Šitą situaciją perkelsiu į savo kasdienybę. Įsivaizduosiu Jėzų, kuris ateina ten, kur aš gyvenu, susiranda mane ir klausia, kuo žmonės, su kuriais aš būnu kasdienybėje, Jį laiko? Kas Jėzus yra mano šeimai, bendruomenei, mano draugams? Kaip dažnai tikėjimas ir meilė Jėzui yra mūsų pokalbių tema? 

*

Pažvelgsiu į mokinių reakciją, kai išgirsta Jėzaus klausimą: „O kuo jūs mane laikote?“ Įsižiūrėsiu į jų veidus ir į Petrą, kuris atsako paprastai ir užtikrintai: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“. Tikėjimas yra asmeninis santykis su Dievu. Jis negali remtis tik kitų nuomone ar kieno nors posakiais. 

*

Koks būtų mano atsakymas, jeigu dabar išgirsčiau tokį Jėzaus klausimą? Ką galiu pasakyti apie savo asmeninį santykį su Jėzumi? Ar jis remiasi giliai patirta draugyste?

*

Jėzus primena Petrui, kad tikėjimas Jėzumi ir draugystė su Juo yra malonė gaunama iš aukštybių, iš Tėvo. Kaip dažnai prašau gilios draugystės su Jėzumi malonės? 

*

Jėzus nori veikti Bažnyčioje per paprastus, kaip Petras, žmones. Jis pasitiki jais ir patiki jiems labiausiai atsakingas misijas. Ar tikėjimo srityje sugebu savo šeimoje, bendruomenėje būti Petru-Uola? Ar esu jiems kelias, ar kliūtis kelyje pas Jėzų?

*

Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi paprašysiu, kad patrauktų mane prie savęs gyvu draugystės jausmu ir suteiktų man drąsos liudyti Jį savo  gyvenamoje ir darbo aplinkoje.  

 

  

  

clicktopray.net