Rugsėjo 29 d.

Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai

Jn 1, 47–51

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta mirties bausmė, žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

   

Dienos Evangelija

 

47 Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos.“ 48 O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“ Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave.“ 49 Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“ 50 Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų.“ 51 Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus.“

 

Mąstymas

Prašyti amžino džiaugsmo kartu su angelais regint Dievą

Maldos laiką pradėsiu kreipdamasis į savo Angelą Sargą, kad padėtų man šioje meditacijoje atsiverti Žodžiui ir kartu su mokiniais išgyventi gyvą ir viską perkeičiantį susitikimą su Jėzumi.

*

„Jėzus pamatė ateinantį Natanaelį“. Jis mato ir mano kiekvieną žingsnį, kurį žengiu Jo link, pažįsta mane panašiai kaip Natanaelį, niekada nenuleidžia nuo manęs žvilgsnio. Jis pažinojo mane pirmiau, negu pirmą kartą apie Jį pagalvojau. Susikaupęs pasiliksiu Jėzaus akivaizdoje ir prašysiu Jo, kad atidengtų man tiesą apie mane patį.

*

Atkreipsiu dėmesį į Natanaelio reakciją. Jėzaus žvilgsnis persmelkė ir perkeitė jį iki gelmių. Jis jau nebėra šaltas ir abejingas kaip anksčiau. Patrauktas Jėzaus, Natanaelis išpažįsta, kad Jis yra Dievo Sūnus ir Karalius. Prašysiu Jėzaus, kad ir mane perkeistų savo žodžiu ir žvilgsniu.

*

Apsidžiaugsiu dėl Jėzaus pažado: „Pamatysite dar didesnių dalykų.“ Gyvenimas su Juo viršija mano įsivaizdavimus ir lūkesčius. Ar tikiu tuo, kad niekas be Jėzaus negali padaryti mano gyvenimo laimingo? Ar esu apsisprendęs, kaip Natanaelis, pasirinkti Jį savo gyvenimo Karaliumi?   

*

Jau šiandien Jėzus užtikrina man, kad kada nors pamatysiu Jį garbėje apsuptą angelų. Nuoširdžiai pasikalbėsiu su arkangelais, šios dienos globėjais. Prašysiu, kad saugotų mano kelius ir vestų mane pas Jėzų, ypač tada, kada atsitolinu nuo dangaus ir susikoncentruoju tiktai ties tuo, kas žemiška.  

*

Priglusiu prie Jėzaus kartu su savo Angelu Sargu. Patikėsiu jam visą savo gyvenimą ir pašaukimą. Visą dieną kartosiu:

„Duok man pamatyti Tavo garbę ir kontempliuoti Tavo grožį per amžius.“

 

 

www.clicktopray.org