EILINIS LAIKAS · XIX SAVAITĖ

Pirmadienis

Mt 17, 22–27

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės už smulkiuosius ir vidutiniuosius verslininkus, paveiktus ekonominės bei socialinės krizės, kad rastų reikiamų priemonių tęsti veiklą ir tarnauti savo bendruomenėms.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

   

   

Dienos Evangelija

 

22 Tebebūdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, 23 ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels.“ Tada jie labai nuliūdo.

24 Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: „Ar jūsų mokytojas nemoka didrachmos?“ 25 Jis atsakė: „Taip!“ Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: „Kaip manai, Simonai? Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų?“ 26 Jis atsakė: „Iš svetimųjų.“ Jėzus jam tarė: „Taigi vaikai laisvi. 27 Tačiau, kad jų nepiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį; ją pražiodęs, rasi staterą. Paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save.“

 

Mąstymas

Prašyti besąlygiškos ištikimybės Jėzui troškimo

Prisiartinsiu prie apaštalų, kurie klausosi Jėzaus, kalbančio apie tai, kas Jo laukia ateityje. Jie yra Galilėjoje, kur išgyveno nuostabų pašaukimo momentą, matė Jėzaus stebuklus minios apsuptyje. Dabar girdi, kad Jėzus bus nukankintas, o paskui prisikels iš numirusių. Juos apima gilus liūdesys.

*

Kokia buvo ir yra man svarbiausia buvimo su Jėzumi dvasinė patirtis? Kokius Evangelijos žodžius man sunkiausia priimti? Kas santykyje su Jėzumi mane labiausiai liūdina? 

*

Mokiniai labai nuliūdo, girdėdami, kad Jėzus turės mirti. Pasinėrę į liūdesį, jie neatkreipė dėmesio į žodžius apie prisikėlimą. Liūdesys apsunkina jų girdėjimą. Ką galiu pasakyti apie savo asmeninę liūdesio patirtį? Kokią įtaką tai turi mano santykiui su Jėzumi ir Jo žodžių klausymuisi?

*

Simonas Petras girdi mokesčių rinkėjų priekaištą Jėzaus adresu. Jėzus pirmas pradeda pokalbį su Petru, kad nuramintų jo širdį. Savo gyvenime ir aš ne kartą stoviu prieš sunkius tikėjimo klausimus, priekaištus Jėzaus ir Jo Bažnyčios adresu. Jėzus kreipiasi į mane ir kviečia, kad apie tai kalbėčiausi su Juo.

*

Gal man neduoda ramybės tie klausimai, kurių dar neišsakiau Jėzui? Atversiu Jėzui tas mintis ir dvasinius rūpesčius, kurie mane graužia. 

*

Jėzus mokina mane meilės ir apdairumo pokalbyje su kitokių pažiūrų asmenimis. Visada reikia stengtis nepapiktinti žmogaus savo laikysena. Jėzus moko mane apgalvoto nuolaidumo. Jis visada yra pasiruošęs man padėti.

*

Pavesiu Jėzui visus tuos, kurie nepriima mano įsitikinimų, priklausymo Jam ir Jo Bažnyčiai. Pasimelsiu už visų tarpusavio meilę ir pagarbą. Dažniau melsiuosi už juos, prašydamas tikėjimo dovanos ir Jėzaus pamilimo malonės.

  

  

clicktopray.net