III VELYKŲ SAVAITĖ 

Antradienis

Jn 6, 30–35

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.  

  

  

Dienos Evangelija

 30 Minia klausė Jėzų: „Tai kokį padarysi ženklą, kad pama- tytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? 31 Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus.

32 Tada Jėzus tarė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos.

33 Dievo duona nužengia iš dangaus
ir duoda pasauliui gyvybę.“
34 Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“ 35 Jėzus atsakė:
„Aš esu gyvybės duona!
Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks,
ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus tikėjimo ir meilės Eucharistiniam Jėzui

Kafarnaumo gyventojai prisimena Dievo jiems ankščiau padarytus stebuklus. Bet jie nepastebi, kad jų akyse vyksta didžiausias stebuklas – tarp jų gyvena Jėzus Atpirkėjas. 

*

Jėzus atėjo į žemę, kad apsigyventų mano „Kafarnaume“ – mano kasdienybėje, mano šeimoje, bendruomenėje, darbe. Jis yra visur, kur aš gyvenu. Ką galiu pasakyti apie savo asmeninę Jėzaus patirtį? Ar pastebiu stebuklus, kuriuos Jis daro paprastuose įvykiuose?

*

Jėzus primena man, kad kiekvienas gėris, kurį patiriu, kasdien ateina iš dangaus – yra Tėvo dovana. Ar tikiu, kad Tėvas mato visus mano poreikius ir neleidžia man pražūti? Už ką norėčiau Jam šiandien labiausiai padėkoti, už kokią „maną“?

*

Jėzus primena man apie didžiausią dovaną, kurią kasdien man duoda Tėvas. Tai yra Jis pats – Tėvo Sūnus. Jis kasdien ieško manęs kaip paklydusios avies, paima ant rankų ir nuneša pas savo Tėvą. Kreipsiuosi į Tėvą su šlovinimo malda ir dėkosiu jam už Jėzų.

*

Jėzus atskleidžia man didžiausią savo buvimo šalia manęs stebuklą, kuris nesibaigs iki pasaulio pabaigos. Tai Eucharistijos stebuklas. Prisiminsiu, kad kasdien galiu patirti gyvo Jėzaus apsireiškimo stebuklą duonos pavidale.

*

Jėzus užtikrina, kad Eucharistijoje galiu numalšinti visus savo troškimus. Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi šventųjų Mišių metu, šventojoje Komunijoje ir adoracijoje? Ar mano eucharistinis gyvenimas gilėja, ar dažnėja eucharistiniai susitikimai? Ką reikia tame atnaujinti?

Melsiuosi žodžiais:

„Tėve, pažadink manyje Jėzaus – Gyvosios Duonos – alkį“.

 

 

www.clicktopray.org