EILINIS LAIKAS · XXV SAVAITĖ

Pirmadienis

Lk 8, 16 –18

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad visuomenės užribyje atsidūrę, nepakeliamomis sąlygomis gyvenantys žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir niekada nebūtų laikomi beverčiais.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

 

  

 

Dienos Evangelija

 

Jėzus bylojo minioms:

16 „Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. 17 Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn. 18 Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs.“

 

Mąstymas

Prašyti teisingumo ir sąžiningumo

Prisiartinsiu prie Jėzaus kaip mokinys prie Mokytojo, kaip draugas prie draugo. Atsisėsiu prie Jo, kad susikaupęs galėčiau klausytis įspėjimų ir patarimų. Prieš pradėdamas klausyti Jo žodžių, paprašysiu, kad paruoštų mano širdį priimti Jo mokymą.

*

Jėzus yra pasaulio šviesa, o aš esu Jo žibintas. Jeigu noriu būti Jo mokinys, turiu sutikti būti žibintu, įstatytu į žibintuvą, kad ateinantys pas mane matytų šviesą.

*

Kokie mano asmenybės bruožai yra šviesa kitiems, o kokių pats gėdijuosi? Ar esu patyręs tokių momentų, kai kiti dėkojo už mano tikėjimo ir gyvenimo liudijimą? Prisiminsiu to įvykio smulkmenas.

*

Kiekvienas, nors ir mažiausias, mano turimas gėris neliks paslėptas. Tai žinoma Dievui ir pasireikš mano laikysenoje kitų atžvilgiu. Taip pat yra ir su blogiu. Dievas pažįsta mano vidų ir mano sąžinę. Netgi tai, kas labiausiai paslėpta, bus atskleista.

*

Pažvelgsiu į savo gyvenimą iš vidaus ir iš išorės. Ką galiu pasakyti apie savo kasdienybės skaidrumą, paprastumą ir nedviprasmiškumą? Atsistosiu prieš Jėzų atvira sąžine. Paprašysiu, kad leistų man iki gelmių pažvelgti į save Jo akimis. 

*

„Žiūrėkite, kaip klausotės“. Klausykite visu savimi – protu, širdimi ir valia. Dievo žodžio klausymas gali mano gyvenimą padaryti labai turtingą. Ir atvirkščiai, klausymas be susikaupimo padarys mane paviršutinišku žmogumi.

*

Karštai melsdamasis prašysiu Jėzaus, kad atvertų mano protą, širdį ir valią Jo Žodžio klausymuisi, kad parodytų man mano paviršutiniškumą ir saugotų nuo netinkamo, apsimestinio gyvenimo.

Patikėsiu Jam savo sąžinės tiesumą ir teisingumą.

 

 

www.clicktopray.org