EILINIS LAIKAS · XV SAVAITĖ

Antradienis

Mt 11, 20–24

20 Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė:

21 „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ar Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir atgailavę su ašutine bei pelenuose. 22 Todėl gi sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums! 23 Ir tu, Kafarnaume,

negi būsi išaukštintas iki dangaus?
Tu nugarmėsi iki pragaro!
Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji stovėtų dar ir šiandien. 24 Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną negu tau.“


 

 

Mąstymas

Prašyti jautrios širdies, pasiruošusios priimti kiekvieną malonę

Įsiklausysiu į nemalonų Jėzaus priekaištą ir Jo balso toną. Yra griežtas ir pilnas skausmo. Gailisi, kad žmonės tarp kurių ilgiausiai buvo ir kurie patyrė Jo artumą- neatsiverčia.

*

Buvimas su Jėzumi kiekvieną dieną gali vesti arba į draugystę su Juo, arba į blogą apsipratimą, kuris užmuša dvasinius troškimus ir atšaldo širdį. Įsisąmoninsiu, kad priklausau tiems asmenims, kurie kasdieną gyvena arti Jėzaus.

*

Pažvelgsiu į savo maldą, Eucharistijos bei Susitaikymo sakramento išgyvenimą. Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi? Ką jie įneša į mano kasdienybę? Kokie šiandien yra mano dvasiniai troškimai?

*

Jėzus naudoja drastišką palyginimą: jeigu nuodėmingos Sodomos žmonės patirtų stebuklus, kuriuos Jis padarė Kafarnaume, jau seniai būtų atsivertę. Iššvaistytos malonės bus atsimintos teismo dieną.

*

Paprašysiu Jėzaus, kad grįžtų su manimi į mano gyvenimo istoriją ir parodytų man situacijas, įvykius, kuriuose man suteikė daugiausiai malonių. Sustosiu visur ten, kur stebuklingai mane saugojo, maitino, vedė. Kontempliuosiu Jo meilę savo gyvenime.

*

Prašysiu Jėzaus, kad parodytų man tuos momentus iš mano gyvenimo, kuriuose sąmoningai atmečiau ar iššvaisčiau Jo malonę. Kas buvo, arba šiandien yra, mano didžiausias dvasinis apsileidimas?

*

Iš naujo pakviesiu Jėzų į savo gyvenimą. Karštoje maldoje atiduosiu Jam visą savo gyvenimą, kiekvieną mano kasdienybės akimirką. Su atsidavimu kartosiu: „Jėzau, daryk su manimi ką nori“.