V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Jn 11, 1–45

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių padaryto blogio, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų aiškų atsaką į savo skausmą ir kančias.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

 

   

   

Dienos Evangelija

 

1 Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. 2 Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. 3 Seserys nusiuntė jam žinią: „Viešpatie! Tas, kurį tu myli, serga!“ 4 Tai išgirdęs, Jėzus tarė: „Šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, – kad būtų pašlovintas Dievo Sūnus.“

5 Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. 6 Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas užtruko ten, kur viešėjo, 7 ir tik tada pasakė mokiniams: „Eikime vėl į Judėją!“ 8 Mokiniai jam atsakė: „Rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini?“ 9 Jėzus tarė:

„Argi ne dvylika valandų turi diena?! Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą.
10 O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos.“

11 Tai pasakęs, pridūrė: „Mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti.“ 12 Mokiniai atsiliepė: „Viešpatie, jeigu užmigo, pasveiks.“ 13 Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. 14 Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė: „Lozorius mirė. 15 Bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau, – dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Tad eikime pas jį.“ 16 Tuomet Tomas, vadinamas Dvyniu, tarė kitiems mokiniams: „Eikime ir mes numirti su juo!“

17 Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau keturias dienas išgulėjusį kapo rūsyje. 18 O Betanija buvo arti Jeruzalės – maždaug penkiolikos stadijų atstu. 19 Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. 20 Morta, išgirdusi, kad ateinąs Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. 21 Morta tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. 22 Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos.“ 23 Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels!“ 24 Morta atsiliepė: „Aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems keliantis.“ 25 Jėzus jai tarė:

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas.

26 Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane,
neragaus mirties per amžius.
Ar tai tiki?“
27 Ji atsakė: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį.“
28 Tai pasakiusi, ji nuėjo ir pasišaukė savo seserį Mariją, slapčiomis jai pranešdama: „Mokytojas atėjo ir šaukia tave.“ 29 Išgirdusi ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį. 30 O Jėzus dar nebuvo įžengęs į kaimą, bet tebebuvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. 31 Kai žydai, buvę su Marija namuose ir ją guodę, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui, manydami, kad ji einanti pas kapą išsiverkti. 32 O Marija, atėjusi ten, kur buvo Jėzus, ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų, sakydama: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs.“ 33 Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs 34 paklausė: „Kur jį palaidojote?“ Jie atsakė: „Viešpatie, eik ir pažiūrėk.“ 35 Jėzus pravirko. 36 Tada žydai ėmė kalbėti: „Štai kaip jis jį mylėjo!“ 37 O kiti sakė: „Argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų?“

38 Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola, užrista akmeniu. 39 Jėzus tarė: „Nuriskite akmenį!“ Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: „Viešpatie, jau dvokia. Jau keturios dienos, kaip jis miręs.“ 40 Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!“ 41 Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo:

„Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei.
42 Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai.
Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų,
kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.“
43 Tai pasakęs, jis galingu balsu sušuko: „Lozoriau, išeik!“ 44 Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apvyniotas drobule. Jėzus jiems įsakė: „Atraišiokite jį ir leiskite jam eiti.“
45 Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį.

 

 

Mąstymas

Prašyti tvirto tikėjimo, jog tik Jėzuje rasiu gyvenimo pilnatvę

Atkreipsiu dėmesį į draugiškus Jėzaus, Marijos, Mortos ir Lozoriaus santykius. Be apaštalų Jėzus turėjo būrį pasauliečių draugų iš Betanijos. Jis neslėpė savo draugiškų jausmų ir švelnumo. 

*

Ką aš galiu pasakyti apie savo draugystę su Jėzumi? Ar kalbu Jam apie savo jausmus? Ar sugebu juos išreikšti? Ar tikiu, kad Jėzus apdovanoja mane asmeniška ir gilia savo meile? 

*

Klausysiuosi jaudinančio Jėzaus pokalbio su Marija ir Morta. Atkreipsiu dėmesį, su kokiu paprastumu ir atvirumu jos kalba Jėzui apie savo skausmą. 

*

Kontempliuosiu Jėzaus veidą. Jis susijaudina, žvelgdamas į verkiančių moterų skausmą ir ašaras. Žiūrėsiu, kaip pilnas liūdesio Jėzus eina prie draugo Lozoriaus kapo ir verkia. 

*

Įsisąmoninsiu, kad Jėzus mato kiekvieną mano kančią. Jis susijaudina matydamas mano skausmą, verkia, kada mato mano pasimetimą ir beviltiškumą. Ar tikiu Jo jautrumu? Ar savo kančios momentuose sugebu Jam kalbėti apie savo jausmus, išsakyti, kaip Marija ir Morta, savo vidines baimes, netgi priekaištus ir abejones? Ar atvirai kalbu Jam apie savo maištą? 

*

„Lozoriau, išeik!“ Ilgesnį laiką kontempliuosiu šią sceną. Išgirsiu pilnus galios Jėzaus žodžius. Stebėsiu susirinkusios minios nuostabą, taip pat Lozorių išeinantį iš tamsaus kapo. Jėzus gali ir mane išvesti iš  pačių beviltiškiausių mano situacijų.

*

Karštoje maldoje prašysiu Jėzaus, kad nuristų akmenį nuo tamsiųjų mano gyvenimo vietų, kuriose laidoju savo gerus troškimus. Paprašysiu Jo malonės gerai velykinei išpažinčiai ir pasiruošimui Velykų šventei. Kartosiu:

„Jėzau, Tu esi mano gyvenimas!“.

  

  

clicktopray.net