40–oji diena po Velykų

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

Lk 24, 46 –53

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės už gyvenimo pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems taptų klausymo, gilaus  atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

  

 

Dienos Evangelija

 

46 Jėzus pasakė savo mokiniams: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių 47 ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. 48 Jūs esate šių dalykų liudytojai.

49 Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių.“

50 Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. 51 Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. 52 Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. 53 Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.

 

Mąstymas

Prašyti gilaus Jėzaus ir Jo Dvasios buvimo pajutimo kasdieniame gyvenime

Atsistosiu tarp mokinių, kurie susijaudinę žvelgia į Jėzų. Prieš įžengdamas į dangų, Jėzus palieka jiems paskutinį pamokymą. Kartu su jais klausysiuosi kiekvieno Jo ištarto žodžio.

*

Jėzus primena jiems žodžius, kuriuos jiems buvo sakęs ir kurie išsipildė iki paskutinės raidės. Išsipildė tai, kas žmogiškai žiūrint buvo neįmanoma: Jis prisikėlė iš numirusių ir gyvena. Jo žodžiai visada išsipildo.

*

Ką galiu pasakyti apie Dievo žodžio galios savyje patirtį? Sugrįšiu į tas situacijas, kuriose Jo žodis sugrąžino man gyvenimą, prikėlė dvasioje, išpildė pažadą. Už ką norėčiau Jėzui ypatingai padėkoti?

*

Jėzus pažadėjo, kad Dievo Žodis, kuris bus skelbiamas Jo vardu, darys stebuklus, atvers ištisas tautas. Jėzus gyvena ir galingai veikia savo Žodyje, kai jį skaitau, medituoju, perduodu kitiems. Ar galiu pasakyti, kad Jo žodis mane veda į atsivertimą?

*

Pripažinsiu sau, kad mano gyvenime jau išsipildė Dievo pažadas. Per Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus buvau išgydytas jėga iš aukštybių. Be Šventosios Dvasios pagalbos negalėčiau pasakyti, kad Jėzus yra mano Viešpats. Tai Ji šaukia manyje: „Abba, Tėve!“ Aš esu Jos šventovė.

*

Jėzus kasdien ištiesia savo ranką ir laimina mane, panašiai, kaip laimino savo mokinius. Jis be perstojo galvoja apie mane. Atnešiu Jam savo vargus, bėdas ir negalias ir prašysiu, kad ištiestų savo laiminančią ranką virš manęs, virš mano šeimos ir bendruomenės.

*

Kartu su mokiniais nusilenksiu Jėzui. Pakviesiu Jį į savo kasdienybę ir kartosiu širdyje:

„Tegul mano kasdienybė būna Tavo šventovė!“ 

  

  

clicktopray.net