EILINIS LAIKAS · XX SAVAITĖ

Pirmadienis

Mt 19, 16–22

16 Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ 17 Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.“ 18 Tas paklausė: „Kokių?“ Jėzus atsakė: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; 19 gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį. 20 Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“ 21 Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane.“ 22 Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto.

 

Mąstymas

Prašyti gilaus troškimo tobulybės ir amžinojo gyvenimo

Pabandysiu nusiraminti ir pažvelgti į savo troškimus, kurie dabar vyrauja mano širdyje. Ar įsileidžiu į juos Jėzų?

*

Jaunuolis Jėzų pavadino Mokytoju ir klausia apie gera. Jėzus ragina jį, kad jis giliau susimąstytų apie savo santykį su Dievu.

*

Ką galiu pasakyti apie savo asmeninį santykį su Jėzumi? Kodėl Juo tikiu? Ko Jo prašau? Koks Jėzus man yra artimiausias? Kuo yra Jėzus mano dvasinio gyvenimo patirtyje?

*

„Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“. Jėzus parodo man kelią, kuriuo eidamas galiu gyventi tikrą gyvenimą. Mintimis pereisiu visus dešimt Dievo įsakymų, ištardamas juos kaip prašymo maldą. Prieš kiekvieną įsakymą pasakysiu žodį „trokštu“.

*

Kuriuos „trokštu“ prie atskirų įsakymų buvo sunkiausia ištarti? Kokių įsakymų man nuo jaunystės buvo sunkiausia laikytis? Išsakysiu Jėzui visas savo mintis. Ko norėčiau dabar Jo paprašyti?

*

„Jei nori būti tobulas“. Ar yra manyje tikras šventumo troškimas – besąlyginis atsidavimas Jėzui? Ar tas troškimas yra didesnis už visus kitus troškimus? Ar galiu viską palikti dėl Jėzaus?

*

Jaunikaičio istorija parodo man, kad pasilikimas prie turtų ir trūkumas apsisprendimo už Jėzų, gali sukelti ir pagilinti manyje gyvenimišką liūdesį. Atnešiu Jėzui visus savo „turtus“ ir prašysiu, kad jie niekada netaptų mano liūdesio ir atsitraukimo nuo Jėzaus priežastimi. Atnaujinsiu savo pasiaukojimo Dievui aktą.