KRISTAUS PRISIKĖLIMAS - VELYKNAKTIS

Mk 16, 1-8

1 Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti.
2 Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?“ 4 Bet, pažvelgusios iš arčiau, pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. 5 Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. 6 Bet jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. 7 Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui: jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs.“

8 Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir sąmyšis. Persigandusios jos niekam nieko nesakė.

Mąstymas

Prašyti gilaus tikėjimo, kad Jėzus gali mane išvesti iš nuodėmės tamsos

Didysis šeštadienis liturgijoje yra tylos diena. Kol prasidės didžiosios nakties vigilija, apmastysiu evangelisto Morkaus užrašytą Dievo žodį. Esant galimybei, nueisiu į bažnyčią, kad prie  kapo išgyvenčiau meditaciją ir adoruočiau Jėzų, mane pamilusi iki galo.

*

Įsivaizduosiu moteris anksti rytą einančias prie kapo. Matysiu jų apsiverkusius veidus, pilno skausmo akis, kuriuos ilgisi Jėzaus. Nori sutepti Jo kūną. Kokiu būdu norėčiau aš išreikšti savo meilę Jėzui? Kokie yra mano tepalai, kuriuos nešu prie Jo kapo?

*

Prie kapo pasirodo gyvybės ženklai, kurių moterys dar nesugeba suprasti: pakilusi saukė, nuristas nuo kapo akmuo... Kokius savo gyvybės ženklus man rodė Jėzus paskutiniu laiku? Kaip į juos atsiliepiau?

*

Morkus tris kartus atkreipia mano dėmesį į moterų žvilgsnį: „pažvelgė“, „pamatė“, „išvydo“. Jos žvalgosi, ieško Jėzaus. Ką galiu pasakyti apie savo tikėjimo akis? Ar ieškau Jėzaus, kai esu nusidėjęs, kai vaikštau tamsoje?

*

„Nebijokite...“ kapo viduje girdi Dievo žodį, kuris išlaisvina jas iš baimės, atveria jų akis ir ausis, kad galėtų išgirsti Prisikėlimo žinią. Žodis taip pat nori ir mane išvesti mane iš mano baimių, nuodėmės, tamsybių kapo, kuriuos neleidžia man gyventi. Ar aš to noriu?

*

„Prisikėlė...“ Tai gyvenimo žodis, kurį moterys išgirsta kape, vietoje, kurioje viskas kalba tik apie mirtį. Tas vienas žodis, kuris gali pakeisti visą mano gyvenimą, suteikti jam kitą prasmę. Ar tikiu, kad jis gali mane pakelti ir pakeisti gyvenimą?

*

Savo širdyje kartosiu tą vieną žodį: PRISIKĖLĖ.
Nežiūrint savo silpnumo ir baimių dalinsiuosi juo su savo artimaisiais. Skelbsiu šį žodį ir tada, kai jausiu baimę.